AVÍS LEGAL

INFORMACIÓ GENERAL
En compliment amb el deure d’informació disposat en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç

Electrònic (LSSI-CE) d’11 de juliol, es faciliten a continuació les següents dades d’informació general d’aquest lloc web:

La titularitat d’aquest lloc web, www.catcatifa.cat, (d’ara endavant, Lloc web) l’ostenta: ALAN BLUES CONCEPTS SL, proveïda de NIF:

B67254201 i inscrita en: Registre Mercantil de Barcelona amb les següents dades registrals: Tom 46491, Foli 201, Fulla 521788,

Inscripció 1, amb domicili social en C/ Entença 102 de Barcelona.

LLOC WEB

L’objecte de les presents Condicions Generals d’Ús (d’ara endavant, Condicions) és regular l’accés i la utilització del Lloc web. A l’efecte de les presents Condicions s’entendrà com a Lloc web: l’aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de manera estàtica com de manera dinàmica, és a dir, l’arbre de navegació; i tots els elements integrats tant en les interfícies de pantalla com en l’arbre de navegació (d’ara endavant, Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que en el seu cas ofereixi als Usuaris (d’ara endavant, Serveis).
CATCATIFA es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc web i dels Continguts i Serveis que en ell poguessin estar incorporats. L’Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment CATCATIFA pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integren en el Lloc web o l’accés a aquests.
L’accés al Lloc web per l’Usuari té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que l’Usuari hagi de proporcionar una contraprestació per a poder gaudir d’això, excepte en el relatiu al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor de a, això que hagués contractat l’Usuari. La utilització d’algun dels Continguts o Serveis del Lloc web podrà fer-se mitjançant la subscripció o registre previ de l’Usuari.

USUARIS

L’accés, la navegació i ús del Lloc web, així com pels espais habilitats per a interactuar entre els Usuaris i l’Usuari i CATCATIFA, com els comentaris i/o espais de blogging, confereix la condició d’Usuari, per la qual cosa s’accepten, des que s’inicia la navegació pel Lloc web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas. Donada la rellevància de l’anterior, es recomana a l’Usuari llegir-les cada vegada que visiti el Lloc web.
El Lloc web de CATCATIFA proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat per a realitzar un ús correcte del Lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:
• Un ús de la informació, Continguts i/o Serveis i dades ofertes per CATCATIFA sense que sigui contrari al que es disposa per les presents Condicions, la Llei, la moral o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del Lloc web.
• La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’Usuari en els formularis estesos per CATCATIFA per a l’accés a uns certs Continguts o Serveis oferts pel Lloc web. En tot cas, l’Usuari notificarà de manera immediata a CATCATIFA sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, com ara, però no sols, el robatori, extraviament, o l’accés no autoritzat a identificadors i/o contrasenyes, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació.
CATCATIFA es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació.
En qualsevol cas, CATCATIFA no serà responsable de les opinions abocades pels Usuaris a través de comentaris o altres eines de blogging o de participació que pugui haver-hi. El mer accés a aquest Lloc web no suposa entaular cap mena de relació de caràcter comercial entre CATCATIFA i l’Usuari.
L’Usuari declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per a vincular-se per les presents Condicions.
Per tant, aquest Lloc web de CATCATIFA no es dirigeix a menors d’edat. CATCATIFA declina qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

El Lloc web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. CATCATIFA no assegura que el Lloc web compleixi amb legislacions d’altres països, ja sigui totalment o parcialment. Si l’Usuari resideix o té el seu domiciliat en un altre lloc i decideix accedir i/o navegar en el Lloc web el farà sota la seva pròpia responsabilitat, haurà d’assegurar-se que tal accés i navegació compleix amb la legislació local que li és aplicable, no assumint CATCATIFA cap responsabilitat que es pugui derivar d’aquest accés.eren la llei, el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, spamming, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, CATCATIFA no serà responsable de les opinions abocades pels Usuaris a través de comentaris o altres eines de blogging o de participació que pugui haver-hi.

El mer accés a aquest Lloc web no suposa entaular cap mena de relació de caràcter comercial entre CATCATIFA i l’Usuari.
L’Usuari declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per a vincular-se per les presents Condicions. Per tant, aquest Lloc web de CATCATIFA no es dirigeix a menors d’edat. CATCATIFA declina qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit. El Lloc web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. CATCATIFA no assegura que el Lloc web compleixi amb legislacions d’altres països, ja sigui totalment o parcialment. Si l’Usuari resideix o té el seu domiciliat en un altre lloc i decideix accedir i/o navegar en el Lloc web el farà sota la seva pròpia responsabilitat, haurà d’assegurar-se que tal accés i navegació compleix amb la legislació local que li és aplicable, no assumint CATCATIFA cap responsabilitat que es pugui derivar d’aquest accés.

ACCÉS I NAVEGACIÓ EN EL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

CATCATIFA no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc web, ni dels Continguts o Serveis. CATCATIFA farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc web, no obstant això, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest Lloc web no vagi a ser ininterromput o que estigui lliure d’error. Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari al qual pugui accedir-se a través d’aquest Lloc web, estigui lliure d’error o causi un mal al sistema informàtic (programari i maquinari) de l’Usuari. En cap cas CATCATIFA serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés, navegació i l’ús del Lloc web, incloent-se, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.
CATCATIFA tampoc es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest Lloc web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS

L’Usuari o tercer que realitzi un enllaç des d’una pàgina web d’un altre, diferent, lloc web al Lloc web de CATCATIFA haurà de saber que:
No es permet la reproducció -totalment o parcialment- de cap dels Continguts i/o Serveis del Lloc web sense autorització expressa de CATCATIFA.
No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Lloc web de CATCATIFA, ni sobre els Continguts i/o Serveis d’aquest.
A excepció de l’enllaç, el lloc web en el qual s’estableixi aquest enllaç no contindrà cap element, d’aquest Lloc web, protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, excepte autorització expressa de CATCATIFA.
L’establiment de l’enllaç no implicarà l’existència de relacions entre CATCATIFA i el titular del lloc web des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de CATCATIFA dels continguts, serveis i/o activitats oferts en aquest lloc web, i viceversa.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

CATCATIFA per si o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de CATCATIFA.
En cas que l’Usuari o tercer consideri que qualsevol dels Continguts del Lloc web suposi una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, haurà de comunicar-ho immediatament a CATCATIFA a través de les dades de contacte de l’apartat d’INFORMACIÓ GENERAL d’aquest Avís Legal i Condicions Generals d’Ús.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

CATCATIFA es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per la utilització indeguda del Lloc web i Continguts, o per l’incompliment de les presents Condicions.
La relació entre l’Usuari i CATCATIFA es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació a la interpretació i/o a l’aplicació d’aquestes Condicions les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin conforme a dret.